Udelenie súhlasu

Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľovi – občianskemu združeniu Aj Ty v IT, sídlom Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava, IČO: 42352657 na účel správy
údajov, realizácie podujatí a kamerové a zvukové spracovanie záznamov na archívne a propagačné účely. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať emailom na adrese info@ajtyvit.sk.